02144033243
info@iranmehrtvto.com

تصویر سازی دیجیتال

تصویرسازی دیجیتال

معرفی دیپلم

تصویر سازی رایانه ای یکی از قدیمی ترین شاخه های علوم رایانه است که به ترسیم ، تغییر ، و کار با تصاویر به شیوه های محاسباتی و رایانه ای اقدام می نماید ، تصویر ساز رایانه ای یکی از پر جاذبه ترین و وسیع ترین کاربرد های رایانه هاست ، بازی های رایانه ای ، برنامه های ساخت پویا نمایی دو بعدی و سه بعدی ، شبیه سازی های محاسباتی ، و پردازش تصاویر را می شود به عنوان چند نمونه نام برد.

تصویر سازی دیجیتال راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎرگیری اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎر ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎرگیری اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎر ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻂ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎرﻳﻚ روﺷﻦ ، اﺟﺮای رﻧﮓ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺧﻂ ، ﺳﻄﺢ،ﺣﺠﻢ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ در اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻨﻮع در اﺷﻜﺎل اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ – ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﺳﻴﺎل ، اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎرن در اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻌﺎدل ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻳﺠﺎد رﻳﺘﻢ ، اﺟﺮای ﻗﻄﻊ و اﻧﺪازه در ﻛﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﻚ ، اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪی در ﻳﻚ اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ ، ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ ، درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و path ﻫﺎ ، وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻧﻘﺎﺷﻲ ، ﻛﺎر ﺑﺎ channel ﻫﺎ و Mask ﻫﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و Action ﻫﺎ ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎپ ، ﻛﺎر ﺑﺎ Image Ready ، ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ۳D ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎت Web ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و کانونهای طراحی تبلیغاتی و … ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻨﺪ .

توضیح کلاس

این رشته از رشته‌های شاخه کاردانش است ، فرد در این رشته ، مهارت‌های کاربری کامپیوتر را در دو درس رایانه کار مقدماتی و پیشرفته فرا می‌گیرد و در ضمن کار ، با نرم‌افزارهای فتوشاپ و دیگر نرم‌ افزارهای گرافیکی آشنا می‌شود ، دانش‌آموزان در این رشته می‌توانند کارت ویزیت و طرح روی جلد کتاب‌ها را طراحی و اصلاح تصاویر و فیلم‌ها را فرا گیرند .

کلیه مهارتهای رشته تصویر سازی رایانه در آموزشگاه ایرانمهر بصورت کاملا پروژه محور و عملی برگزار میگردد و شرکت کنندگان در تمام مدت آموزش برای اشتغال آماده میگردند ، دوره های آموزشی در آموزشگاه فنی و حرفه ای ایرانمهر در کارگاههای آموزشی هوشمند برگزار و در انتهای دوره پس از قبولی در آزمونهای کتبی و عملی ، مدرک رسمی و بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را دریافت خواهند کرد .

آینده شغلی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند تحت عناوین سرپرست سایت کامپیوتر ، طراح و سازنده محصولات تبلیغاتی( تیزر،پوستر ، کاتالوگ ،کارت ویزیت و …) مدرس دوره های مقدماتی علوم رایانه ، طراحان و تصویرسازان کتاب در انتشاراتی ها و سازندگان انیمیشن های کوتاه و محصولات آموزشی و همچنین در عکاسی‌ها ، مؤسسات تبلیغاتی ، دفاتر روزنامه و انتشارات ، صدا و سیما و موسسات وابسته به آن مشغول به کار شوند.

سرفصل مهارت‌ها

نام مهارت

کاربر رایانهIT:

مفاهیم اساسی تئوری فناوری اطلاعات

ویندوز : استفاده و مدیریت فایل ها

اینترنت و پست الکترونیک : مفاهیم اینترنت ، جستجوهای اینترنتی،ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی

شناخت مفاهیم شبکه کامپیوتری . بازیابی اطلاعات .

نصب سیستم عامل ویندوز . پیکربندی بندی Explorer Windows. توانایی کار با سیستم عاملLinux

شهروند الکترونیکIT : مفاهیم اساسی تئوری فناوری اطلاعات  .

ویندوز : استفاده و مدیریت فایل ها .

اینترنت و پست الکترونیک : مفاهیم اینترنت ، جستجوهای اینترنتی،ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی .

کاربر نرم افزار اداری:       

توانایی کار با Word  . توانایی کار با Excel . توانایی کار با Power Point  . توانایی کار با Access .

توانایی کار با Visio . توانایی کار با One note  .

طراح گرافیک رایانه ای با Photoshop:

کار با اسناد گرافیکی . کار با ابزار مرور و انتخاب . نوشتن متن .

کار با ابزار برش و تغییر شکل ( Marquee – Magic wand – Crop ) .

ایجاد اشکال برداری با استفاده از ابزارها (Pen – Shape) . کاربرد لایه ها و کار با آن ها . فیلتر .

طراحی ست اداری . تصحیح رنگ ( انواع مدهای رنگی ، Levels ، Color Balance ) – روتوش تصاویر

طراح گرافیک رایانه ای با Corel Draw:

توانایی شناخت نرم افزار و تنظیمات صفحه و انواع ترسیمات . توانایی کار با محیط نرم افزار و ابزارهای کمکی ترسیم . توانایی ترسیمات . توانایی نگارش متن . توانایی عملیات تبدیلی . توانایی گروه بندی موضوعات .

توانایی رنگ آمیزی موضوعات . توانایی مرتب کردن لایه ها و موضوعات . توانایی انجام عملیات اصلاحی .

کار با جلوه های ویژه . ذخیره . بازیابی . صادر و وارد کردن فایل . کار با تصاویر . عمل چاپ . طراحی بیلبورد .

طراح گرافیک رایانه ای با Illustrator:

ایجاد و پیکربندی پروژه با نرم افزار Illustrator  . انتخاب و جابجای اشکال ترسیم شده .

رسم مسیرهای بزیه . رنگ آمیزی اشکال هندسی . ترسیم تصاویر پرسپکتیو . تغییر شکل و ویرایش اشیاء .

افزودن سبک های شیء. ساخت انواع ماسک ها .  افزودن جلوه های متنی به تصاویر . ایجاد گرافیک شبکه

طراح گرافیک رایانه ای با InDesign:

بررسی و کاربرد InDesign . مدیریت صفحات اسناد و کتاب ها . کار با اشیا ولایه ها و جای دهی تصاویر .

انجام تنظیمات زمینه و مدیریت رنگ . کار با سبک ها ، جداول و مسیرهای برداری .

ویرایش نهایی و گرفتن خروجی از اسناد . آماده سازی و تولید یک اثر .

آینده تحصیلی

در حال حاضر دانش آموزان این رشته پس از اخذ دیپلم در صورت تمایل به ادامه تحصیل می توانند از طریق دانشگاه علمی کاربردی ، آموزشکده های دولتی ، دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی ادامه تحصیل دهند و ادامه تحصیل تا دکتری بلامانع است .
فارغ‌التحصیلان شاخه تحصیلی کارو دانش می‌توانند در صورت موفقیت در آزمون ورودی در دوره‌های کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای (آموزشکده‌های دولتی و دانشگاه آزاد) و دوره‌های کاردانی پیوسته (دانشگاه علمی ـ کاربردی) به ادامه تحصیل مشغول شوند.

پس از ثبت نام و تنظیم کلاس امکان جابه جایی و کنسل کردن نیست بنابراین در هنگام ثبت نام دقت فرمایید .

مزایای مدرک فنی و حرفه‌ای

مزایای مدرک فنی و حرفه ای به شرح زیر می باشد :

 • پذیرش گواهینامه در تمام کشورهای عضو ILO و دارای اعتبار بین المللی
 • اعتبار قانونی ترجمه گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای
 • دارای اعتبار به منظور احراز سنوات تجربی در کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل
 • امکان برخورداری از وام خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها بر اساس ضوابط مربوطه
 • کاربرد در صدور پروانه کسب
 • کاربرد جهت اخذ دیپلم ( جایگزین شدن بعنوان واحد درسی در رشته های کاردانش )
 • استفاده از گواهی نامه مهارت جهت مهاجرت و امکان ادامه تحصیل در مقاطع عالی تحصیلی در دانشگاههای بین المللی
 • ارتقاء سمت سازمانی و به تبع آن افزایش حقوق و مزایا و اعتبار بالای گواهینامه جهت ارائه به سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی

شرایط ثبت نام

قابل توجه کارآموزان محترم

 • از طریق شماره ۰۹۳۰۶۷۱۱۶۹۶ با ما در تماس باشید .
 • در دوره های کوتاه مدت ، فقط یک جلسه غیبت موجه ، مجاز می باشد .
 • حضور رأس ساعت در کلاس الزامی می باشد ، قبل از حضور استاد در کلاس حاضر شوید .
 • تحویل مدارک شناسایی ( کپی کارت ملی و عکس ۴ * ۳ ) نهایتاً تا جلسه دوم کلاس الزامی می باشد .
 • نمره نهایی شامل نمره کلاسی ، حضور در کلاس و آزمون نهایی می باشد .
 • در صورتی که تمایل دارید مدرک فنی و حرفه ای را دریافت کنید به کادر اداری سریعا اطلاع دهید تا توضیحات لازم را دریافت نمایید و مراتب انجام شود .
 • لطفاً تلفن همراه خود را در کلاس خاموش و یا سایلنت نمایید .
 • خوردن و آشامیدن در کلاس ممنوع می باشد .
 • مبلغ جزوات ، کتاب و DVD جداگانه اخذ می گردد .
 • رعایت پوشش و رفتار مناسب الزامی می باشد .